Przedstawiamy Pańswtu najnowszą promocję opon do maszyn rolniczych od Trelleborg

Regulamin promocji
„Trelleborg – zawsze zyskujesz”
1. Organizatorem promocji Cashback „Trelleborg – zawsze zyskujesz” (zwana dalej „Promocją”) jest Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 66, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych w Polsce przez Trelleborg Industries Polska sp. z o.o (Organizatora).
3. Promocja organizowana jest na terytorium Polski.
4. Uczestnikami Promocji (zwani dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne i/lub przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, posiadają co najmniej jeden pojazd na oponach rolniczych oraz działalność gospodarcza i adres zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dokonują we własnym imieniu zakupów opon rolniczych marki Trelleborg u autoryzowanych sprzedawców opon Trelleborg (wyszczególnionych w Załączniku 1 – „Lista Dilerów biorących udział w promocji”).

5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Uczestnicy uprawnieni są do zakupu promocyjnych Opon na warunkach Promocji wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.
7. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności jest przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Promocji, dla których świadczenie otrzymane w Promocji stanowi przychód z działalności mają obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.
8. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne, którzy prowadzą działalność rolną na terytorium Polski, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od rabatu promocyjnego Cashback o wartości poniżej 2000 zł brutto otrzymanego w Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Z kolei w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne, którzy prowadzą działalność rolną na terytorium Polski i otrzymają rabat promocyjny Cashback o wartości przekraczającej 2000 zł Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości Cashback na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ale zostanie przez Organizatora potrącona i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od rabatu promocyjnego Cashback otrzymanego w Promocji, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę.
9. Promocja trwa od 01 lipca 2020 do 30 września 2020 lub do wyczerpania zapasów opon w Promocji.
10. Uczestnicy , którzy w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. dokonają u autoryzowanego sprzedawcy opon Trelleborg, mającego siedzibę w Polsce, zakupu minimum jednej pary opon (2 sztuki lub wielokrotność) z wymienionych w Załączniku 2 („Opony”), mogą wystąpić z wnioskiem o rabat promocyjny Cashback w wyszczególnione w Załączniku 2 kwocie.
11. Promocją objęte są jedynie Opony fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, zakupione przez autoryzowanych sprzedawców opon bezpośrednio u Organizatora a następnie sprzedane Uczestnikom w ramach Promocji.
12. Uczestnik aby wziąć udział w Promocji musi dokonać zgłoszenia wyłącznie na stronie internetowej www.trelleborgpromocja.pl. Inne zgłoszenia , w tym przesłane na adres Organizatora pocztą lub przesyłką kurierską, nie zostaną rozpatrzone.
13. Aby wziąć udział w Promocji wymagane jest wypełnienie przez Uczestnika formularza on-line znajdującego się pod adresem www.trelleborgpromocja.pl i przesłanie drogą elektroniczną wymaganych danych. Między innymi dane sprzedającego oraz kupującego takie jak: nazwa pełna / imię i nazwisko, NIP* / PESEL (* w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), adres, forma prawna prowadzonej działalności oraz skanu faktury zakupu opon.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji na stronie www.
15. Zgłoszenia można dokonać po okresie minimum 30 dniach od zakupu opon, jednak nie później niż do 30 listopada 2020.
16. Przyjmowanie elektronicznych wniosków o rabaty promocyjne trwa od 01 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po za tym terminem, nie zostaną przyjęte.
17. Opony Trelleborg mogą podlegać ograniczeniom dostępności i nie może to być podstawą do roszczeń wobec Organizatora.
18. Rabaty promocyjne Cashback można otrzymać wyłącznie za zakup kwalifikujących się opon Trelleborg dostarczonych i dystrybuowanych przez firmę Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców na terytorium Polski. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest zweryfikowanie ze sprzedawcą, że zakup będzie spełniał wymagania zawarte w Regulaminie. Lista autoryzowanych sprzedawców dostępna jest na stronie www.trelleborgpromocja.pl
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne deklaracje sprzedawcy dotyczące promocji, a ostateczna decyzja odnośnie zastosowania promocji do zakupu należy do Organizatora. Organizator nie będzie akceptować wniosków dotyczących zakupów na portalach aukcyjnych lub ogłoszeniowych (np.: Allegro, OLX) oraz u nieautoryzowanych sprzedawców.
20. Rabat promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt do sprzedawcy.
21. Przyjmowane będą wyłącznie formularze zawierające poprawne, czytelne zdjęcie / skan dowodu zakupu (np. : faktury) z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu. Nie będą przyjmowane potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane odręcznie. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną i otrzyma wówczas 7 dni kalendarzowych na rozwiązanie wszelkich problemów oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów, które będą spełniać wymogi określone powyżej.
22. Niniejsza Promocja jest adresowana do użytkowników opon i może w niej wziąć udział tylko ostateczny nabywca produktu (użytkownik). Zgłoszenia składane przez serwisy oponiarskie lub firmy /zajmujące się odsprzedażą opon nie będą przyjmowane do rozpatrzenia.
23. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 31 dni, a w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.
24. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu on-line, prowadzony przez bank lub inną instytucję finansową w Polsce i znajdujący się na Białej Liście VAT. Przekazanie rabatu promocyjnego
Cashback innym sposobem nie jest możliwe. Klienci otrzymują rabat promocyjny Cashback w złotych polskich (PLN).
25. Organizator zastrzega prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego Cashback w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie nieprawidłowości lub noszących znamiona wyłudzenia, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
26. Organizator zastrzega prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
27. Nie istnieje możliwość zamiany rabatu promocyjnego Cashback na gotówkę, kredyt lub produkt.
28. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny wskazany na strony internetowej www.trelleborgpromocja.pl.
29. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji powinny być zgłaszane na adres Organizatora nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
30. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu do składania wniosku na stronie www stanowią część niniejszego Regulaminu.
31. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
32. Przesłanie wniosku o rabat promocyjny Cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Trelleborg Industries Polska sp. z o.o., z którą można się zapoznać pod adresem https://www.trelleborg.com/pl/wheels/privacy--notice
33. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z administrowaniem niniejszą promocją przez spółkę Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. w charakterze administratora danych. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Promocji - Trelleborg Industries Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 66, w celach związanych z Promocją, zgodnie z jej regulaminem. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się Organizatorem.
34. Promocja podlega prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
35. W razie niejasności i nieporozumień decydujące znaczenie ma niniejszy tekst w języku polskim.
ZAŁĄCZNIK 1 – Lista dilerów biorących udział w Promocji - do pobrania na www.trelleborgpromocja.pl
ZAŁĄCZNIK 2 – opony w Promocji - do pobrania na www.trelleborgpromocja.pl