• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mpm-24.pl

 

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: MPM Sp.zo.o. GRUDZIELEC NOWY 8, 63-440 RASZKÓW , NIP: 6222379196, REGON 251009245 tel. 627344743, adres email: sklep@mpm-24.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Kupującym w sklepie internetowym mpm-24.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

8. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej

9. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym mpm-24.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

10. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

11. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGA ELEKTRONICZNĄ

 

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.mpm-24.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.Właściciel sklepu mpm-24.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Właściciel www.mpm-24.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowanie 7 dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli:

-cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

-działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,

-działalność Kupującego narusza prawa osób trzecich,

-otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalność

-uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

-Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

-Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

-podane przez Klienta dane adresowe są nie poprawne lub nie zgodne z prawdą ( podanie nieistniejącej miejscowości, ulicy, podanie fikcyjnych postacie w polu danych odbiorcy)  a błędów tych nie udało się usunąć podczas kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości email

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu przez mpm-24.pl umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie przesłane na podany przez klienta podczas rejestracji adres email. Następnie konto klienta zostanie trwale usunięte. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

4. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest również bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres email. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newslettera” i wykonaniu instrukcji

 

§3

PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENA

 

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu mpm-24.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako dostępny. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Właściciel sklepu mpm-24.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności
towaru. W takiej sytuacji obsługa sklepu mpm-24.pl niezwłocznie, najpóźniej
jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 
 

 

§4

ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ

 1. Zamówienia poprzez sklep mpm-24.pl można składać 24godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

Oraz telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Podczas składania zamówienia telefonicznego kupujący zobowiązany jest do podania niezbędnych danych wymaganych do realizacji zamówienia tj. nazwę zamawianego towaru, ilość, sposób dostawy, imę nazwisko , adres, telefon kontaktowy.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. W przypadku nie opłacenia lub nie odebrania zakupionego towaru w ciągu 7 dni transakcja zostaje anulowana.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Na wszystkie sprzedawane towary i usługi Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu

5. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT

6.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres email, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia MPM Sp.zoo. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

7.Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

8. Klient może zapłacić za zakupione towary i usługi za pomocą przelewu tradycyjnego (wpłata na konto w Polskich Złotych),

Konto PLN  74 1140 2004 0000 3902 7501 0759

 

oraz za pomocą serwisów płatniczych:

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
banner_1215x200A.png
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności przelewem , płatności elektroniczne lub karty płatnicze liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
Ponadto Klient za zakupiony towar może zapłacić w chwili dostarczenia go przez firmę kurierską lub Paczkomaty

 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomatów lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników

-W przypadku płatności przed wysyłką za pomocą serwisów płatniczych, karty płatniczej, przelewu termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

-Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych

-Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu, realizacja zamówienia nastąpi w następny dzień roboczy.

2. Koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie na podstawie wagi oraz gabarytu zamawianego towaru.

3. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

-Paczkomatów : waga do 20kg - czas dostawy 1-3dni robocze od momentu wysłania

-Firm kurierskich: standardowa paczka do 31kg- czas dostawy  1-2dni robocze od momentu wysłania, palety oraz przesyłki gabarytowe do 300kg czas dostawy  2-4dni robocze od momentu wysłania

4.Przesyłki zagraniczne realizowane za pomocą firm kurierskich. Paczki do 31kg - czas dostawy  2-5dni robocze od momentu wysłania. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko po wcześniejszym opłaceniu towary, nie ma możliwości zapłaty kurierowi.

5.W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku dwóch nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu mpm-24.pl

6.W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

7.W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu mpm-24.pl

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu

3.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

 

……………………………………….., dnia……………

 

 

 

Imię i Nazwisko konsumenta / Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

……………………………………………. ……………………………………………..

 

Adres:…………………………………. ……………………………………………..

 

……………………………………………. ……………………………………………..

 

Numer telefonu …………………

 

 Oświadczenie od odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym odstępuję od umowy. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru.

 

Numer dokumentu sprzedaży……………………………………………………z dnia ………………………………………………

 

 Proszę o zwrot kwoty …………….zł( słownie:……………………………………………………………………………………….)

 

 na rachunek bankowynr……………………………………………………………………………………………………

 

 Zwracam następując y towar ( numer katalogowy produkty ) ……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Towar zwracam w stanie niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

 

 

 

 

 

Podpis konsumenta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

-wiadomością email, na adres sklep@mpm-24.pl

- w formie pisemnej, na adres MPM Sp.zo.o. Grudzielec Nowy 8, 63-440 Raszków

Po otrzymaniu formularza Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres email

4.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

5.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

6.Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie lecz nie dłużej niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

9.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto wskazane przez konsumenta,

10. Sprzedający może zaproponować konsumentowi że sam lub za pomocą firmy kurierskiej odbierze zwracany towar.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem

12. Produkt zwracany przez klienta w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży należy odesłać odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem na adres magazynu sprzedającego MPM Grupa sj Grudzielec Nowy 8, 63-440 Raszków z dopiskiem "zwrot towaru". W celu ułatwienia identyfikacji zwrotu zalecamy dołączyć do przesyłki kserokopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

§7

Rękojmia

1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.Jeżeli Towar posiada wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b.żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy MPM Sp.zoo. Grudzielec Nowy 8 63-440 lub formie elektronicznej na adres sklep@mpm-24.pl

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§8

Gwarancja

 

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.  Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych.

 

 

§9

 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego www.mpm-24.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.